• Prevádzkovateľ:  

     názov:              Súkromné centrum voľného času FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava

     adresa:           Súkromné centrum voľného času FELIX, Krásnohorská 14,851 05 Bratislava

      

     Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  +421 948 840 985

      

     Účel spracovania:        personalistika a mzdy

     Právny základ:             osobitný zákon

     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:               orgány štátnej moci a kontrolné orgány

     Prenos osobných údajov do tretej krajiny:         nebude

     Doba uchovávania osobných údajov:   podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku                                                                        (50 rokov)


     Účel spracovania:        uzatvorenie pracovnej zmluvy

     Právny základ:             zmluva

     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:           orgány štátnej moci a kontrolné orgány

     Prenos osobných údajov do tretej krajiny:         nebude

     Doba uchovávania osobných údajov:        podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku        (50 rokov)


         Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

     Práva zamestnanca:

     • zamestnanec má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
     • zamestnanec má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

     Poučenie o právach dotknutej osoby

     Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

      

     • účele spracúvania osobných údajov,
     • kategórii spracúvaných osobných údajov,
     • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
     • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
     • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
     • práve podať návrh na začatie konania podľa  §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
     • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
     • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

      

     Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

      

     Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

      

     • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
     • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov         
     • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

      

     Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

      

     • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
     • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
     • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
     • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

      

     Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

      

     Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

      

     Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

      

     Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

      

     • bezpečnosť Slovenskej republiky,
     • obranu Slovenskej republiky,
     • verejný poriadok,
     • plnenie úloh na účely trestného konania,
     • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
     • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
     • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
     • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
     • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
     • uplatnenie právneho nároku,
     • hospodársku mobilizáciu.