• Rada školy

  • Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom centra. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii centra, princípom centra, rozpočtu, menovaniu riaditeľa centra a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne. Stretnutí, resp. ich častí sa môžu zúčastniť aj rodičia.

    

   Členovia

   Peter Halák - za zriaďovateľa

   Ján Horecký - za zriaďovateľa

   Jaroslava Hannikerová - za rodičov

   Mária Vasilková - za rodičov

   Vladimíra Górná - za zamestnancov