• Princípy

    • Učíme pre život: Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli  vybrať, kam budú smerovať. Učíme s vedomím, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje, na prácu, ktorá dnes neexistuje a snažíme sa pripraviť ich vysporiadať sa s čímkoľvek, čo ich v ďalekej budúcnosti v živote stretne.

      

     Dieťa centrom vzdelávania: Pracujeme s dieťaťom, nie s učivom alebo krúžkami. Učiteľova túžba vzdelať nesmie prevýšiť túžbu vychovať.

      

     Prirodzená túžba po poznatkoch: Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli.

      

     Bezpečné a podnetné prostredie: Rodičia sa môžu spoľahnúť, že centrum je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť. Centrum je priestor, kde umožňujeme dieťaťu  jeho rast, rozvoj jeho daností, rozširovanie jeho obzorov.

      

     Dieťa ako partner: Dieťa je plnohodnotný partner pre učiteľov aj ostatných zamestnancov centra.

      

     Pozitívny prístup: Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ho. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, a prijíma sa so svojimi silnými aj slabými stránkami, môže byť v živote úspešné.

      

     Sloboda vo vzdelávaní: Podporujeme slobodu výberu, rešpekt k individuálnym potrebám a formám získavania poznatkov detí, snažíme sa o čo najmenej direktívne fungovanie.

      

     Podpora rastu: Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.

      

     Konštruktivizmus: Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ.  Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí. Platí, že "Učia sa deti" namiesto "My učíme deti".

      

     Formovanie osobnosti: Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg. Sprevádzame deti aj pri konfliktných situáciách a využívame to na formovanie ich osobnosti a rozvoj zručností, ako takéto situácie riešiť. 

      

     Individuálny prístup:  Zameriavame sa na individuálny rozvoj žiakov . Vieme, že každé dieťa má špecifické potreby.

      

     Rodič je našim partnerom: Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

      

     Podmienky pre učiteľa: Kvalitný učiteľ je nosným prvkom centra Felix, pretože formuje dieťa a napĺňa poslanie a cieľ centra. Vytvárame mu podmienky na tvorivú a tímovú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzťahu s deťmi, čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie.